Strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających.
Możesz wesprzeć naszą działalność - przekaż 1% podatku - KRS 0000319992 - cztery zera 319992
sponsorzy, donators

Rakszawska Liga Siatkówki
Regulamin Rakszawskiej Ligi Siatkówki 2018/2019
autor: Piotr Sroczyk
2018-10-23 18:15:54

Do pobrania w załączeniu

 

Regulamin Rakszawskiej Ligi Siatkówki 2018/2019

 

 

§ 1

 

Rakszawska Liga Siatkówki jest ligą amatorską organizowaną przez Klub Sportowy TKF
w Rakszawie, zwany dalej organizatorem.

 

§ 2

 

Cel rozgrywek:

 

1. Propagowanie piłki siatkowej w Gminie Rakszawa

2. Podniesienie poziomu sportowego dyscypliny Piłki Siatkowej.

3. Prezentowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu.

4. Ukazywanie społeczności lokalnej piękna dyscypliny.

5. Kształtowanie pozytywnego modelu dopingu sportowego, propagowanie idei fair play.

6. Motywacja do budowania lokalnych drużyn.

 


§ 3

 

Warunki przystąpienia do rozgrywek:

 

1. Podpisanie przez zawodników i dostarczenie organizatorowi oświadczenia o znajomości regulaminu, ustaleniach organizatora dt. przebiegu turnieju i spraw porządkowych (wzór dostępny jest na stronie lub u organizatora ) .

 

2. W przypadku zawodników niepełnoletnich pozwolenie na udział w rozgrywkach podpisane przez obu rodziców lub prawnych opiekunów (o ile aktualna sytuacja rodzinna na to pozwala,
w przypadku braku jednego z rodziców należy podać krótkie uzasadnienie.) Wzór dostępny jest na stronie internetowej.

 

 

§ 4

 

Mecze rozgrywane są zgodnie z oficjalnymi przepisami PZPS i ustaleniami organizatora, a nad przebiegiem spotkań czuwają sędziowie wyznaczeni przez organizatora.

 

 

§ 5

 

Zawodnicy:

 

1. W rozgrywkach Rakszawskiej Ligi siatkówki mogą brać udział wszyscy chętni których stan zdrowia pozwala na uprawianie dyscypliny oraz spełniają warunki.

2. Ze względu na charakter rozgrywek organizator dopuszcza do udziału w drużynie jednego zawodnika zrzeszonego (posiadającego aktualną kartę zawodniczą w PWZPS). Wyjątkiem
są uczniowie ZSTG w Rakszawie reprezentujący swoją szkołę, oraz zawodnicy występujący
w zespole TKF ITS Anilana Rakszawa (JUNIOR)

 

 

 

3. W drużynie z terenu Gminy mogą występować zawodnicy z innej Gminy, opłata za jednego zawodnika z innej Gminy  wynosi 20,00 zł.

4. Do udziału w rozgrywkach RLS 2018/2019 mogą się zgłaszać drużyny z poza terenu Gminy, kompletna opłata za drużynę wynosi 200,00 zł.

5. Zawodnik może reprezentować tylko jedna drużynę.

6. Zabrania się uzupełniania składu drużyny w trakcie trwania rozgrywek.

Kompletną listę zawodników w drużynie wraz z opłatami należy dostarczyć do organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek na spotkaniu organizacyjnym w terminie wskazanym przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek.

7. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zamieszczonych w regulaminie.

8. W czasie rozgrywek obowiązuje strój sportowy (obuwie, spodenki, koszulka lub dres).

9. Zawodnicy zobowiązani są do dbałości o obiekt na którym rozgrywane są zawody w przypadku uszkodzeń przez zawodników organizator może dochodzić pokrycia wyrządzonych szkód.

10. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą dopuszczani do udziału w rozgrywkach.

11. Na stroju sportowym nie może być umieszczona grafika lub tekst uznawany za obraźliwy, nieestetyczny lub raniący czyjeś uczucia.

12. W przypadku wprowadzenia na boisko nieuprawnionego zawodnika – (np. zawodnika
nie zgłoszonego do składu drużyny ) drużyna przegrywa mecz walkowerem. – ostateczna decyzja należy do Zarządu TKF.

13. Drużyna nie posiadająca pełnego składu (6–ciu zawodników) nie będzie dopuszczona
do rozgrywania spotkań.

14. W przypadku zdekompletowania składu w czasie meczu do 5–ciu zawodników kontynuowanie gry jest możliwe tylko za zgodą drużyny przeciwnej ( kapitanowie drużyn podpisują zgodę w protokole meczu). 

15. W przypadku łamania zasad regulaminu, zawodnik może zostać usunięty z listy startowej drużyny, co w konsekwencji może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny.

16.   Zespół, który odda dwa mecze walkowerem, zostanie automatycznie skreślony z listy drużyn a jego mecze zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.    

 

§ 6

 

Terminarz rozgrywek:

 

1. O terminie i czasie spotkania informuje organizator rozgrywek przed każdą kolejką spotkań poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej tkfrakszawa.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w terminarzu rozgrywek.

 

§ 7

 

System Rozgrywek:

 

Zostanie ogłoszony w późniejszym terminie (zależy od ilości drużyn zgłoszonych się do rozgrywek)

 

 

 

§ 8

 

Tabela rozgrywek:

 

Tabela będzie zamieszczania na stronie towarzystwa na bieżąco  po poszczególnych kolejkach.

Ustalenia organizacyjne :

 

1. Uczestnicy rozgrywek Rakszawskiej Ligi Siatkówki rozgrywają mecze wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów.

2. Ubezpieczenie NW opłaca sobie każdy uczestnik indywidualnie.

3. Organizator nie zapewnia kwalifikowanej opieki medycznej na rozgrywanych zawodach.

 

§ 10

 

Obowiązki zawodników:

 

1.  Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zamieszczonych w regulaminie.

W przypadku łamania zasad regulaminu, zawodnik może zostać usunięty z listy startowej  drużyny, co w konsekwencji może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny.

2. Kierownicy drużyn zobowiązani są dostarczyć przed rozpoczęciem rozgrywek oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na udział w rozgrywkach dla zawodników niepełnoletnich.

3.  Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości.

4. Odpowiedzialność za drużynę wobec organizatorów ponosi osoba zgłaszająca drużynę
( kierownik drużyny)

5. Drużyny startują na własną odpowiedzialność.

6.Na terenie obiektu hali sportowej ZSTG i w jej sąsiedztwie obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

7. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu będą usuwani z obiektu, a drużyna którą reprezentują wykluczona z rozgrywek.

8. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Korzystania z hali sportowej ZSTG.

 

 

 

§ 11

 

Wszelkie kwestie nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator rozgrywek.

 

Zarząd TKF w RakszawieRegulamin RLS 2018-2019.pdf


zgoda rodziców RLS.doc


Oświadczenia zawodników RLS 2018.doc
Valid HTML 4.01 Transitionalwersja 2.01 alpha | panel konfiguracji | strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających