Strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających.
Możesz wesprzeć naszą działalność - przekaż 1% podatku - KRS 0000319992 - cztery zera 319992
sponsorzy, donators

Statut Klubu
Statut
autor: admin
2012-10-04 17:14:45

Statut   Klubu Sportowego

Towarzystwo Kultury Fizycznej

w Rakszawie

( tekst jednolity po zmianach w dniu 14 -06- 2013 r.)


 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie, jest stowarzyszeniem powołanym przez członków założycieli mieszkańców Rakszawy na posiedzeniu w dniu  27.07.2007 r, zwane dalej Towarzystwem.
 2. Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie ma osobowość prawną.

 

§ 2

 1. Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a dla realizacji swoich celów może działać poza granicami kraju.
 2. Siedziba Towarzystwa mieści się w Gminie Rakszawa,

37-111 Rakszawa 325 .

 1. Towarzystwo może współpracować z innymi stowarzyszeniami o zbliżonych celach, może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

 

Rozdział II

Cele  działania Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie

 

 

§ 3

 

 1. Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej, wśród członków  Towarzystwa oraz  społeczności lokalnej.
 2. Ukazywanie pożądanych wzorów postępowania w walce z patologią alkoholizmu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków.
 3. Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka (utylitarnej, rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej).
 4. Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.
 5. Promowanie aktywnych form wypoczynku sprzyjających zdrowiu.
 6. Ukazywanie piękna przyrody poprzez różne formy aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 7. Kształtowanie szlachetności, moralności i szacunku do partnerów i rywali.
 8. Kształtowanie młodzieży poprzez wychowanie w duchu walki sportowej fair play.
 9. Odkrywanie i kształtowanie talentów sportowych wśród dzieci i  młodzieży.

10. Promowanie Rakszawy w powiecie, województwie i poza jego granicami.

11. Promowanie rakszawskich szkół na zewnątrz.

12. Promocja naszej młodzieży w środowiskach uczelni wyższych.

13. Organizacja szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych.

14. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych  do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

15. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

16. Kierowanie dzieci i młodzieży do działalności rekreacyjnej i wyczynowej.

17. Wspieranie inicjatyw sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych we wszystkich formach sportu, rekreacji i turystyki.

18. Podnoszenie poziomu etycznego i sportowego zawodników oraz wszechstronne przygotowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników sportowych.

 

 

Rozdział III

Formy działania  Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie

 

§ 4.1

 

 1. Umacnianie i systematyczny rozwój Towarzystwa,
 2. Organizowanie systematycznych szkoleń i obozów sportowych,
 3. Organizowanie imprez sportowych (w tym zawodów), branie udziału w nich oraz rozgrywkach ligowych i pucharowych, celem osiągnięcia jak najlepszych wyników.
 4. Propagowanie wychowania fizycznego i sportu wśród społeczeństwa, poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych.
 5. Utrzymanie w stanie pełnej używalności obiektów i urządzeń sportowych.
 6. Przyczynianie się do rozwoju bazy sportowo- rekreacyjnej w Gminie Rakszawa.
 7. Zapewnianie odpowiednich warunków do uprawiania sportu poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej kadry instruktorsko-trenerskiej, medycznej oraz dostarczanie sprzętu i materiałów szkoleniowych.
 8. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami, a w szczególności z gminnym samorządem terytorialnym w Rakszawie.

 

 

 

 

§ 4.2

Rodzaje działalności Pożytku Publicznego Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:

1. Działalność nieodpłatna:

a)     pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -85.51.z

b)     działalność klubów sportowych - 93.12.z

c)     pozostała działalność związana ze sportem - 93.19.z

2. Działalność odpłatna:

a)     pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych- 85.51.z

b)     działalność klubów sportowych - 93.12.z

c)     pozostała działalność związana ze sportem - 93.19.z

 

§ 4.3

Do wykonywania zadań Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy.

 

Rozdział IV

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 5

 

 1. Towarzystwo ma charakter otwarty.
 2. Warunkiem członkostwa jest akceptacja  statutu Towarzystwa.

 

§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia są:

1) Członkowie zwyczajni.

2) Członkowie wspierający.

3) Członkowie honorowi.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 7

 

 1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby pełnoletnie i niepełnoletnie zgodnie z przepisami art. 3 pkt 1, 2 , 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Osoby, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania w RP, mogą być członkami Stowarzyszenia.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia właściwej uchwały.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze,

2) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia ,

korzystać z informacji gromadzonych przez Stowarzyszenie,

3) brać udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4)zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) postępować zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,

2) płacić w terminie składki,

3) dbać o majątek Stowarzyszenia i jego dobre imię.

 1. Członkostwo ustaje przez:

1)     śmierć członka,

2)     utratę praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu,

3)     dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

4)     likwidacją Stowarzyszenia,

5)     wykluczenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu rażącego naruszania zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu lub nie wnoszenie przez okres 1 roku zadeklarowanych składek członkowskich.

7.   Osoba wykluczona ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§ 8

 1. Członkiem wspierający może zostać jednostka posiadająca osobowość prawną, która udziela Stowarzyszeniu  pomocy finansowej lub w inny sposób wspiera Stowarzyszenie.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
 3. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w charakterze doradczym.
 5. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 6. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub likwidację Stowarzyszenia.

 

§ 9

 

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowi honorowemu przysługuje głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 5. Członkostwo honorowe ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się członkostwa, likwidację Stowarzyszenia lub pozbawienie uchwałą Zarządu w przypadkach rażącego naruszania zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

 

§ 10

Zasady nagradzania i karania członków Stowarzyszenia.

 

 1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywna prace nad rozwojem kultury fizycznej oraz szczególne osiągnięcia sportowe, członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżniani w formie:

a)     pochwały,

b)     dyplomu uznania,

c)     nagrody rzeczowej.

 

 1. Za niestosowanie się do postanowień statutu i regulaminu, członkom Klubu mogą zostać wymierzone poniższe formy kar, w kolejności:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) zawieszenie w prawach członka,

d) skreślenie z listy członków Klubu na wniosek jego Zarządu.

 

 1. Ukarani członkowie Klubu maja prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wymierzeniu kary. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 1. Szczegółowe przepisy o odpowiedzialności organizacyjnej, trybie postępowania podczas nakładania kar, pokrywania wyrządzonych szkód materialnych, określają regulaminy Towarzystwa.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 11

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zebrania Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

 

§ 12

 

 1. Kadencja władz trwa cztery lata i upływa z chwilą udzielenia absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków i pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej. Walne Zebranie może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym.
 3. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący zebrania a protokołuje sekretarz, wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania Członków.
 4. W razie równej liczby głosów podczas głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 5. Władze Stowarzyszenia mogą być odwołane przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków, pod warunkiem dokonania wyboru nowych władz na tym samym posiedzeniu, większością ¾ głosów.
 6. W przypadku zmniejszenia się z pochodzących z  wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo do uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba nowych członków władz nie przekroczy ½ liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

§ 13

 

Walne Zebranie Członków

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należy:

a)     określenie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia,

b)     wybór i odwoływanie Zarządu,

c)     wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,

d)     przyjmowanie i ocenianie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

e)     uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów,

f)      podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,

g)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

h)     nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,

i)       ustalenie wysokości składek obowiązujących w Stowarzyszeniu,

j)       udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

k)     podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok do 31 czerwca.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek:

a)     własny,

b)     Komisji Rewizyjnej,

c)     Co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

 1. O terminie, miejscu i porządku zebrania, powiadamia wszystkich członków Zarząd, na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

 

§ 14

Zarząd

 

 1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi 7 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając:

a)     prezesa,

b)     sekretarza,

c)     skarbnika,

d)     4 członków Zarządu,

 1. Prezes kieruje pracą Zarządu.
 2. Zebranie Zarządu odbywa się przynajmniej raz na kwartał, Zebranie zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub z inicjatywy 4/7 składu Zarządu.
 3. O terminie Zebrania członkowie powinni być powiadomieni na 3 dni przed Zebraniem.
 4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)     realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

b)     kierowanie pracą Stowarzyszenia,

c)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

d)     ustalenie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz zarządzanie nimi,

e)     podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

f)      składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,

g)     zwoływanie Walnego Zebraniu Członków,

h)     rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia,

i)       przyjęcia nowych członków na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi po uprzednim uzyskaniu rekomendacji przynajmniej jednego członka,

j)       skreślanie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch Walnych Zebraniach Członków,

k)     zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

l)       wnioskowanie o nadawanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

 

§ 15

Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy:

a)     nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)     nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c)     mogą otrzymywać w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej na swym pierwszym spotkaniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrola i ocena działalności statutowej, finansowej i organizacyjnej Stowarzyszenia,

b)     składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz oceny działalności Zarządu,

c)     przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 16

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)     ze składek członkowskich,

b)     z dotacji, darowizn, spadków, zapisów na rzecz Stowarzyszenia,

c)     z wpływów z działalności statutowej,

d)     z ofiarności publicznej.

 

 

§ 17

Stowarzyszenie może otrzymać nieodpłatnie na własność lub do użytkowania, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.

 

§ 18

W zakresie majątku Stowarzyszenia zabrania się:

 

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b)     przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)     wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

§ 19

 1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym prezes lub  sekretarz.
 2. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materialnego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym, podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby określone w punkcie 1 oraz skarbnik.

§ 20

 1. Upoważnienia, o których mowa w § 19 mogą być przeniesione na inne osoby upełnomocnione przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 21

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia wskutek likwidacji, podziału lub przyłączenia do innej organizacji, może podjąć Walne Zebranie Członków, w taki sam sposób jak uchwałę o zmianie Statutu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić jednocześnie sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 22

W sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia nie objętych niniejszym Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków, decyzję podejmuje Zarząd, kierując się przepisami prawa polskiego i przyjętymi powszechnie zwyczajami.

 Statut KS TKF w Rakszawie 2013.pdf
Valid HTML 4.01 Transitionalwersja 2.01 alpha | panel konfiguracji | strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających