Strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających.
Możesz wesprzeć naszą działalność - przekaż 1% podatku - KRS 0000319992 - cztery zera 319992
sponsorzy, donators

Sprawozdania
Sprawozdania 2010 r.
autor: admin
2012-05-24 09:07:35

Sprawozdanie merytoryczne

 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

 

Nazwa stowarzyszenia:  Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie

Adres siedziby:  37-111 Rakszawa 325

Kontakt: tel. +48 692302707

Adres e-mail: tkfr@wp.pl

Strona internetowa: www.tkfr.pl

NIP: 815-174-37-72

Regon: 180273190

KRS-OPP:  0000319992

 

                Stowarzyszenie powstało w roku 2007. W 2008 zyskało status organizacji pożytku publicznego.

W władzach stowarzyszenia zasiadają:

Prezes:  Janusz Figiela   - 37-111 Rakszawa 277 A                                     

Sekretarz: Paweł Przybyło - 37-111 Rakszawa  1514               

Skarbnik:  Piotr Sroczyk   - 37-111 Rakszawa  1379               

 Członkowie zarządu:

Andrzej Kuca 

Piotr Babiarz 

Mieczysław Kulka  

Eugeniusz Boho 

  Celem działalności Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie jest:

 1. Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej, wśród członków  Towarzystwa oraz  społeczności lokalnej.
2. Ukazywanie pożądanych wzorów postępowania w walce z patologią alkoholizmu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków.
3. Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka (utylitarnej, rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej).
4. Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.
5. Promowanie aktywnych form wypoczynku sprzyjających zdrowiu.
6. Ukazywanie piękna przyrody poprzez różne formy aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych.  
7. Kształtowanie szlachetności, moralności i szacunku do partnerów i rywali.
8. Kształtowanie młodzieży poprzez wychowanie w duchu walki sportowej fair play.
9. Odkrywanie i kształtowanie talentów sportowych wśród dzieci i  młodzieży.
10. Promowanie Rakszawy w powiecie, województwie i poza jego granicami.
11. Promowanie rakszawskich szkół na zewnątrz.
12. Promocja naszej młodzieży w środowiskach uczelni wyższych.
13. Organizacja szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
14. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych  do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
15. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
16. Kierowanie dzieci i młodzieży do działalności rekreacyjnej i wyczynowej.
17. Wspieranie inicjatyw sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych we wszystkich formach sportu, rekreacji i turystyki.
18. Podnoszenie poziomu etycznego i sportowego zawodników oraz wszechstronne przygotowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników sportowych.

                Stowarzyszenie w 2010 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez  działania szkoleniowo rozgrywkowe sekcji piłki siatkowej oraz tworzenie ofert sportowo-  rekreacyjnych dla społeczności lokalnej.

 W ramach realizacji  zadań związanych z działalnością sekcji wyczynowych  podjęte zostały następujące działania:

1. Sekcja piłki siatkowej chłopców – grupa młodsza prowadzi działalność rozgrywkowo- szkoleniową. Bierze udział w rozgrywkach  ligi kadetów PWZPS w Rzeszowie. 

W sekcji uczestniczy 14 zawodników, a szkoleniem zajmuje się Pan  Tadeusz Sitek

Szkolenie w sekcji oraz działalność rozgrywkowa pochłania rocznie około 350 godzin pracy szkoleniowo- rozgrywkowej.

2. Sekcja piłki siatkowej  mężczyzn – grupa starsza prowadzi działalność rozgrywkowo- szkoleniową i realizuje grę w III lidze seniorów PWZPS.

W sekcji uczestniczy 14 zawodników, a szkoleniem zajmuje się Pan   Paweł Przybyło.

Szkolenie w sekcji oraz działalność rozgrywkowa pochłania rocznie około 400 godzin pracy szkoleniowo- rozgrywkowej.

 Działalność rekreacyjna

1. Rakszawska  Liga Piłki Nożnej – organizowana była w  miesiącu lipcu na boisku trawiastym przez Panów Wacława Niżnika i Ryszarda Panka. W rozgrywkach wzięło udział 4 dziesięcioosobowe drużyny  reprezentujących  dzielnice Gminy Rakszawa w kolejności zgłoszeniowej:

1)     Rakszawa Basakówka

2)     Rakszawa Potok

3)     Rakszawa Środkowa

4)     Rakszawa Wołochy

Mecze odbywały się w soboty i niedziele systemem „każdy z każdym” co dało możliwość rozegrania 6 spotkań.

W rozgrywkach  Rakszawskiej Ligi Piłki Nożnej aktywny udział wzięło 40 osób.

 2. Rakszawska Liga Siatkówki – stanowi kontynuację działalności rekreacyjno- sportowej w miesiącach zimowych. Rozgrywki odbywają się w obiekcie Zespołu Szkół Tekstylno Gospodarczych w Rakszawie regularnie w  niedziele w godzinach od 13:30 do 20:00.

Rozgrywki Rakszawskiej Ligi Siatkówki obejmują wszystkich chętnych mieszkańców

Gminy Rakszawa zorganizowanych w grupy  sportowe. W sezonie  2010 do ligi zgłosiło się 12 drużyn, 8 męskich i 4 żeńskie co stanowi liczbę 140 zawodników i zawodniczek aktywnie uczestniczących w organizowanej imprezie.

        Do organizacji rozgrywek Rakszawskiej Ligi Siatkówki społecznie zaangażowanych jest 6 osób , które stanowi obsługę sekretariatu zawodów, oprawę muzyczną i nagłośnienia, sędziowską, organizacyjno- porządkową, internetową.

  1. 3.      Mikołajkowy Turniej Rodzinny w mini siatkówce

Turniej przeprowadzony został 06.12.2010 r. w hali sportowej ZSTG w Rakszawie. Do rozgrywek zgłosiło się 12 drużyn rodzinnych które rozgrywały spotkania systemem „każdy z każdym” do 2 wygranych setów.

 4.      Rakszawska Liga Wędkarska-  

Oferta organizowana była w formie cyklu 6 spotkań wędkarskich z których zdobyte punkty były sumowane i na podstawie tabeli ogólnej awodnicy klasyfikowani do poszczególnych miejsc. W zawodach brało udział 21 zawodników którzy na zawodach spędzili 18 godzin. 

5. Koordynacja sportu szkół podstawowych Gminy Rakszawa – Koordynatorem do spraw sportu szkół podstawowych był Pan Włodzimierz Maciuła. Podejmował on działania związane z organizacją zawodów szczebla gminnego oraz koordynował uczestnictwo drużyn rakszawskich w zawodach powiatowych i wojewódzkich.

W ramach działalności szkół podstawowych zorganizowana została również Powiatowa Liga Mini Siatkówki w której udział biorą drużyny ze szkół podstawowych powiatu i wszystkich szkół Gminy Rakszawa.

 

               Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie w roku 2010 uzyskał następujące przychody: 61,356.95 zł

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, i wszystkie koszty przeznaczone były na realizację celów statutowych i wynosiły - 57,554.88 zł

               Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, natomiast wysokość wydatków na wynagrodzenia umów o dzieło wyniosła 13,468.00 zł brutto.

               Stowarzyszenie nie udziela pożyczek.

               Na koniec roku sprawozdawczego na kontach bankowych widniała kwota 4,048.32 zł.

               Stowarzyszenie nie nabywało obligacji, nieruchomości, nie zakupiło środków trwałych. Wartość aktywów i zobowiązań wynosiła 0 zł.

               Działalność zlecona w stowarzyszeniu dotyczyła dotacji celowej z Urzędu Gminy Rakszawa w wysokości 35,000.00 zł i przeznaczona była na propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży gminy.

               Na stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania, a wszystkie deklaracje do Urzędu Skarbowego składane były terminowo i zgodnie z istniejącymi przepisami.

W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu nie została przeprowadzona żadna kontrola.

 

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowyod 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 • Bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku

 • Rachunek wyników.                                                                             

 • Informacja dodatkowa.                                                                        

  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010.

  1. Informacje o Stowarzyszeniu

 a)    Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie został założony w  2007 r i wpisany do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000319992. w Sądzie Rejonowym
w  Rzeszowie.

 b)    Siedziba Stowarzyszenia:   Rakszawa ,

c) Nr KRS :                             0000319992

 c)    NIP :                                    8151743772

 d)   NR statystyczny REGON: 180273190

 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

 a) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010 r.
do 31.12.2010 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Stowarzyszenie nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

 b) Zgodnie z wiedzą Zarządu Stowarzyszenia nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

 3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku
(z późniejszymi zmianami) zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 137 poz. 1539 z póz. zm.)

 4. Bilans na dzień 31.12.2010 r. ( złożony do Urzędu Skarbowego w Łańcucie) wraz z załącznikami:

Informacja dodatkowa: CIT 8, CIT 8/

  Rachunek wyników

 

 Rok obrotowy  2010

 

A. Przychody z działalności statutowej i pożytku publicznego

61.356,95

     I.   Składki brutto określone statutem

34,00

     II.  Inne przychody określone statutem

61.322,95

 

 

B. Koszt realizacji zadań statutowych i pożytku publicznego

57.554,88

 

 

C. Wynik finansowy z działalności statutowej i pożytku publicznego (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

3.802,07

 

 

D. Koszty administracyjne:

0,00

     1. Amortyzacja

0,00

     2. Zużycie materiałów i energii

0,00

     3. Usługi obce

0,00

     4. Podatki i opłaty

0,00

     5. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia     społeczne i inne świadczenia 

0,00

     6. Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

 

 

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)

0,00

 

 

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

0,00

 

 

G. Przychody finansowe

0,00

 

 

H. Koszty finansowe

0,00

 

 

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

3.802,07

 

 

J. Zyski i straty nadzwyczajne:

0,00

   I.  Zyski nadzwyczajne

0,00

   II. Straty nadzwyczajne

0,00

 

 

K. Wynik finansowy ogółem (I+J)

3.802,07

     I.  Różnica zwiększająca koszty roku następnego

0,00

    II. Różnica zwiększająca  przychody roku następnego

3.802,07

 

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowegoKlub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie

Za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

 

Stowarzyszenie prowadzi Księgi rachunkowe organizacji we własnym zakresie. Ewidencja księgowa prowadzona jest metodą papierową – księga handlowa „amerykanka”.

 

 

I.               Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

 

  1. Sytuacja finansowa

Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie jest organizacją pożytku publicznego i jako takie z założenia nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

  1. II.            Aktywa

 Aktywa trwałe

Na dzień 31.12.2010 r. Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie  nie posiada aktywów trwałych ani wartości niematerialnej i prawnej.

 Aktywa obrotowe

Majątek obrotowy stanowi na dzień 31.12.2010r. kwotę 4.133,07

 

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

0,00

Należności krótkoterminowe

0,00

Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne

4.133,07

Ogółem:

4.133,07

  Stan środków pieniężnych wykazanych w bilansie obejmuje następujące pozycje:

 

Środki pieniężneŚrodki pieniężne w kasie

     84,75

w banku

4.048,32

Pozostałe środki pieniężne

       0,00

Ogółem środki pieniężne:

4.133,07

 

 III.         Pasywa

 

Stan pasywów na dzień 31.12.2010 r. obejmuje pozycje:

 

Fundusze własne

3.802,07

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

   331,00

Ogółem pasywa:

4.133,07

 

  1. Fundusze własne

Fundusze własne obejmują:

Fundusz statutowy

       0,00

Fundusz z aktualizacji wyceny

       0,00

Wynik finansowy

3.802,07

Ogółem fundusze własne:

3.802,07

  1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – nie wystąpiły

 IV.          Przychody

 Przychody określone statutem i aktami prawnymi

 Stowarzyszenie uzyskało następujące przychody

 

Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób prawnych i osób fizycznych

11.280,00

Przychody z działalności statutowej z poprzedniego  roku

13.254,05

Przychody z działalności statutowej – dotacja Urząd Gminy w Rakszawie

35.000,00

Przychody z działalności statutowej – projekt

  1.463,00  

Składka członkowska

       34,00

Z 1%

     325,90

Ogółem przychody:

61.356,95

   Pozostałe przychody nie wystąpiły w 2010 r.

 Przychody finansowe nie wystąpiły w 2010 r.

V.             Koszty

 Koszty z działalności statutowej

Wykazane w rachunku wyników dotyczą:

 Koszty statutowe

57.554,88

Koszty administracyjne

          0,00

Ogółem koszty:

57.554,88

 VI.          Ustalenie wyniku finansowego za 2010 r.

 Przychody Stowarzyszenia   - Koszty Stowarzyszenia = Wynik finansowy     

                 61.356,95             -      57.554,88                 =   3.802,07

Valid HTML 4.01 Transitionalwersja 2.01 alpha | panel konfiguracji | strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających